Nadcházející Koncerty

Pravidla fanklubu

Nightwish Czechia & Slovakia Official
oficiální česko-slovenský fanklub hudební skupiny Nightwish

P R A V I D L A
oficiálního fanklubu
(dále jen „pravidla“)

 1. Jednotlivá, zde sepsaná ustanovení upravující vzájemná práva a povinnosti členů a vedení fanklubu vytvářejí ve svém souhrnu pravidla fanklubu.
 2. Každé z ustanovení pravidel lze vykládat jenom ve shodě s dobrými mravy, se zákony České republiky a Slovenské republiky, se zásadami, na nichž spočívají tato pravidla, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání.
 1. Nightwish Czechia & Slovakia Official – oficiální česko-slovenský fanklub, je od 1. 6. 2015 jediným oficiálním fanklubem skupiny Nightwish působícím v České republice a Slovenské republice. Je aprobován zastoupením skupiny Nightwish, které se stará o působení oficiálních fanklubů skupiny Nightwish ve světě (tzv. Nightwish Group). Tento fanklub je jako jediný v České republice a Slovenské republice oprávněn k užívání označení „oficiální“ (angl. official). Odpovědnost za zneužití názvu bude vymáhána právní cestou.
 2. Autorská práva k používání loga Nightwish a výrobě triček náleží výhradně fanklubu Nightwish Czechia & Slovakia Official. Je zakázáno jakkoli napodobovat nebo přesně kopírovat vzhled grafiky a loga na tričkách či jiném merchandise Nightwish Czechia & Slovakia Official. Odpovědnost za zneužití bude vymáhána právní cestou.
 3. Fanklub je provozován prostřednictvím webových stránek www.nightwish-czechia.com a www.nightwish.sk, kde se mj. nachází členská sekce fanklubu. Pro komunikaci s fanoušky přes sociální sítě je rovněž fanklub dostupný prostřednictvím služby Facebook.

Stránky fanklubu na Facebooku jsou dostupné na adrese:
www.facebook.com/NightwishCzechia

Diskuzní skupina fanklubu na Facebooku je dostupná na adrese:
www.facebook.com/groups/NightwishCzechia

 1. Fanklub je tvořen členy komunity podporující finskou hudební skupinu Nightwish. Je založen ve svobodné společnosti demokratického zřízení České republiky a Slovenské republiky, díky čemuž může existovat. Je otevřený všem svobodám, zejména pak svobodě slova, názorů, vyznání – zvláště ve vztahu k hudbě.
 2. Fanklub Nightwish Czechia & Slovakia Official je neziskovou zájmovou organizací. Cílem činnosti fanklubu je sdružování a organizace fanoušků hudební skupiny Nightwish, budování této komunity v ČR a SR, aktivní podpora skupiny v její umělecké činnosti, a její propagace.
 3. K dosažení tohoto cíle bude fanklub v rámci svých možností zajišťovat pro své členy ve spolupráci se skupinou Nightwish aktuální informace, exkluzivní slevy a soutěže, přístup do členské sekce na webu, možnost účasti na oficiálních srazech fanklubu, popř. setkání s kapelou, aj.
 1. Členem fanklubu se může stát každá fyzická osoba bez ohledu na věk, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání, společenskou a politickou orientaci, která se zajímá o činnost kapely Nightwish, chce tuto činnost aktivně podporovat a souhlasí s platnými pravidly fanklubu Nightwish Czechia & Slovakia Official.
 2. Členové nesmí poškozovat dobré jméno fanklubu a skupiny Nightwish a musí se brát o jejich dobré jméno ve společnosti.
 3. Členství ve fanklubu je dobrovolné. Členstvím nevznikají automatické nároky na slevy, soutěže, setkání s kapelou, kontaktní údaje na Nightwish a jejich management. Tyto záležitosti jsou v gesci vedení fanklubu.
 4. Členství bude zrušeno tomu, kdo se chová v rozporu s pravidly fanklubu a dobrými mravy, porušuje zákony České republiky a Slovenské republiky, podněcuje k nenávisti, xenofobii, rasismu, nesnášenlivosti a společenským předsudkům vztahujícím se ke společenské skupině identifikované na základě rasy, náboženství nebo víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.
 5. Členství bude zrušeno tomu, kdo požádá o ukončení členství. Učiní tak písemně přes email, který zašle na adresu webmaster@nightwish-czechia.com.
 6. Ukončení členství (dobrovolné) či jeho zrušení (v důsledku porušení pravidel), je bez nároku na vrácení členského poplatku.
 7. Vedení fanklubu má právo odmítnout přijetí člena, který byl již v minulosti členem a jednal v rozporu s pravidly fanklubu.
 8. O členství rozhoduje vedení fanklubu na základě osobní registrace. Je nutné splnit podmínky uvedené v oddíle V. (Registrace členství), odst. 1 a 2.
 9. Formulář registrace je dostupný na webových stránkách www.nightwish-czechia.com a www.nightwish.sk, v členské sekci fanklubu.
 10. Členům plynou ze členství ve fanklubu výhody uvedené v oddílu II., odst.3 (Účel činnosti fanklubu).
 1. Registrace: Zájemci o členství ve fanklubu odešlou přihlášku pro registraci do fóra přes internet prostřednictvím formuláře fóra v sekci fanklubu na webu www.nightwish-czechia.com či www.nightwish.sk, následně zaplatí poplatek za roční členství. Platba musí dojít na účet fanklubu během období od otevření do uzavření registrací.
  Číslo účtu fanklubu u Airbank pro zasílání plateb: 1334051048/3030
 2. Aktivace účtu: Pro dokončení registrace je nutné zaplacení poplatku za roční členství (viz. odst.1). Po příchodu platby na účet fanklubu bude čekatel na členství přijat do fanklubu jako člen a jeho registrace bude aktivována.
 3. Člen fanklubu obdrží po aktivaci účtu identifikační kartu se svým číslem, triko Nightwish Czechia & Slovakia Official dle vlastního výběru a 2 placky s logem fanklubu, mimo to mu plynou výhody vyplývající ze členství.
 4. Registrace budou otevírány 1x ročně vždy 1. září. Registrační poplatek fanklubu činí 290 Kč respektive 11 € na jeden rok a je platný jeden rok od data aktivace. Členství je možno prodloužit za poplatek 100 Kč respektive 4 € na dobu jednoho roku. V ceně ročního členství je poplatek za výrobu kvalitního trika, dvou placek a identifikační karty, mimo to členům plynou ze členství ve fanklubu výhody uvedené v oddílu II., odst.3 (Účel činnosti fanklubu).
 5. Registrací do fanklubu dává člen souhlas s dalším použitím jeho uvedené emailové adresy pro účely zasílání speciálních akcí a informací pro členy fanklubu.
 6. Systém poplatků za členství je pro vedení fanklubu zcela neziskový a slouží výlučně k výrobě propagačních předmětů pro fanoušky skupiny, popř. k činnosti fanklubu či aktivní propagaci skupiny.
 1. Vedení fanklubu má právo zastupovat členy fanklubu v jednání s kapelou, rozhodovat o přijetí a vyloučení členů, vybírat členské poplatky a provádět změny v pravidlech.
 2. Vedení fanklubu je povinné přijímat a projednávat návrhy a náměty členů fanklubu, stejně jako dostát závazkům, ke kterým se vůči členům zavázalo a které jsou uvedeny v oddílu III. odst.3, a oddílu V. odst.3.
 3. Fanklub zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě usnesení vedení fanklubu nebo nedodržením pravidel ze strany vedení. Žádnému členovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku zpět.
 4. Jménem fanklubu smí vystupovat jen vedení a osoby jím písemně pověřené.
 5. Není dovoleno domlouvat oficiální srazy, bez písemného svolení vedení.
 6. Není dovoleno udávat fanklub Nightwish Czechia & Slovakia Official jako své pracoviště na Facebooku a jiných sociálních sítích bez písemného svolení vedení fanklubu.
 7. Není dovoleno jednat jménem fanklubu s fyzickými či právnickými osobami bez písemného svolení vedení fanklubu.
 8. Není dovoleno prodávat merchandise s logem Nightwish či Nightwish Czechia & Slovakia Official. Odpovědnost za zneužití bude vymáhána právní cestou. Viz. oddíl II. odst.2.
 9. Bankovní spojení s fanklubem je realizovatelné prostřednictvím účtu fanklubu u Airbank. Číslo účtu: 1334051048/3030.
 10. Vedení fanklubu je možno kontaktovat na emailové adrese webmaster@nightwish-czechia.com, na každý dotaz bude odpovězeno.
X
X